Algemene voorwaarden

Middel 3s

Artikel 1          Algemeen
Voloptaal is een eenmanszaak onder KvK-nummer 81316380 en gevestigd te Haelen, Nederland.

Onder de opdrachtnemer wordt Voloptaal verstaan.

De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waarvoor de opdrachtnemer taalopdrachten verricht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Onder overeenkomst wordt datgene verstaan waartoe de opdrachtnemer zich verbindt ten behoeve van de opdrachtgever.

Privacyverklaring: de verschafte gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op ingehuurde derden/freelancers die in opdracht van de opdrachtnemer het werk uitvoeren. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de offerte en de eventueel daaruit vloeiende opdracht. 

Op deze algemene voorwaarden en eventuele klachten is het Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer streeft ernaar om geschillen onderling op te lossen. Mocht dit niet lukken dan wordt het geschil onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Roermond.

Artikel 2          Offerte, planning en uitvoering
Een offerte kan een apart document zijn of een mail met prijsinformatie en leveringsvoorwaarden.

Offertes zijn geheel vrijblijvend en 60 dagen geldig tenzij anders afgesproken en vermeld in de offerte. Een offerte geldt alleen voor de omschreven opdracht en niet voor aanvullende- of vervolgopdrachten. Voor de taalopdracht geldt normaal gesproken een btw-percentage van 21%. Opdrachten met een puur journalistiek of educatief karakter zijn vrijgesteld van btw. Dit wordt expliciet in de offerte aangegeven.

In een offerte staat een projectprijs vermeld of een prijs op basis van het aantal woorden of het aantal gewerkte uren/minuten. De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever gedurende het proces op de hoogte van het aantal gewerkte uren/minuten. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever op het moment dat het aantal gewerkte uren/minuten die van de offerte dreigt te overschrijden. De werkzaamheden worden vervolgens pas hervat nadat de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven.

De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aanlevert. De opdrachtgever is verplicht om alle relevante informatie over de opdracht aan te leveren aan de opdrachtnemer. Als blijkt dat dit niet gebeurd is, dan is de opdrachtnemer vrij om de offerte aan te passen op basis van nieuwe informatie. Daarnaast is de opdrachtnemer ook vrij om de opdracht uit te stellen op het moment dat er geen volledige informatie wordt aangeleverd of geen medewerking wordt verleend. De opdrachtnemer zal dit duidelijk en zo snel mogelijk aan de opdrachtgever communiceren. Levert de opdrachtgever na drie maanden nog steeds niet de gewenste informatie aan, dan hoeft de opdrachtnemer de opdracht niet meer te voltooien. De opdrachtgever is daarmee in gebreke en dient het complete factuurbedrag van de gehele opdracht te betalen.

Overschrijding van de tijdsplanning geeft geen recht op annulering of een schadevergoeding door de opdrachtgever, tenzij dit in de offerte vermeld is.

De opdrachtnemer mag werkzaamheden uit laten voeren door derden. Dit dient de opdrachtnemer wel vooraf aan te geven. De opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijke voor de opdracht. De opdracht is een feit vanaf het moment dat de opdrachtgever de offerte accepteert. Een mail met een bevestiging van deze acceptatie is voldoende.

Artikel 3          Wijzigen of annuleren van een opdracht
Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend zijn op het moment dat de offerte tot stand komt. Wanneer deze omstandigheden of feiten van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht, dan bespreken opdrachtgever en opdrachtnemer het vervolg van de opdracht. In geval van annulering van de opdracht, wordt het reeds voltooide werk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerd.

Als de opdrachtgever na acceptatie van de offerte de opdracht (deels) annuleert, dan wordt het reeds voltooide werk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerd. De opdrachtnemer is in dit geval niet verplicht de gehele opdracht te leveren.

Als de opdrachtnemer de opdracht (deels) niet kan voltooien, dan wordt in onderling overleg bepaald of de opdracht op een later tijdstip wordt voortgezet of dat deze geheel wordt geannuleerd. Wanneer er al werkzaamheden hebben plaatsgevonden, worden deze gefactureerd.

Als de opdrachtgever failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de opdrachtnemer het recht om de opdracht per direct te beëindigen. Het reeds voltooide werk wordt door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 4          Facturatie en betaling
Bedragen lager dan € 100,= (inclusief btw) dienen direct betaald te worden. De opdracht gaat pas van start nadat de betaling gedaan is.

Bedragen van € 100,= (inclusief btw) en hoger kunnen in delen betaald worden.

Facturatie geschiedt per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Indien vermeld in de offerte, is een gefaseerde facturatie mogelijk. De offerte is hierin leidend. Wanneer de factuur over een voorgaande fase niet door de opdrachtgever betaald wordt, mag de opdrachtnemer de opdracht tijdelijk stopzetten tot betaling van de voorgaande fase is uitgevoerd.

Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur. Deze algemene voorwaarden zijn dan op alle opdrachtgevers van toepassing.

Wanneer de opdrachtgever de betalingsverplichting niet nakomt, mag de opdrachtnemer gerechtelijke stappen ondernemen. Gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5          Resultaat en aansprakelijkheid
Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht en vermogen. Het werk van de opdrachtnemer heeft het karakter van een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer geeft geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Indien de opdrachtgever ontevreden is, kan deze dit tussentijds aangeven aan de opdrachtnemer. De betalingsverplichting van het dan geleverde werk blijft bestaan.

Een goede uitvoering van de opdracht is voor de opdrachtnemer van groot belang. Daarom streven zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ernaar om elkaar zo snel mogelijk van de juiste benodigde informatie te voorzien.

Is er sprake van overmacht aan de kant van de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld een ziekte die een goede uitvoering van de opdracht in de weg staat, dan vervalt de opdracht en worden eventueel betaalde bedragen aan de opdrachtgever terugbetaald.

Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade wanneer er sprake is van opzet of grove schuld door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schrijffouten in de informatie die door de opdrachtgever wordt aangeleverd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de verzendinformatie die de opdrachtgever levert. De opdrachtnemer gaat ervan uit dat de opdrachtgever de opdracht controleert op de inhoud. De opdrachtnemer is naderhand niet aansprakelijk voor foutieve inhoudelijke informatie.

Een eventuele aansprakelijkheid door de opdrachtnemer strekt niet verder dan het gehele bedrag van de opdracht.

Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van zes maanden na levering van de opdracht bij de opdrachtgever.

Artikel 6          Klachten  
Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan ervan schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen na ontvangst reageren op deze klachten. Bij het indienen van een klacht blijft de betalingsverplichting van de opdrachtgever bestaan totdat er een voor beide partijen passende oplossing is gevonden.

Artikel 7          Bijzondere voorwaarden
De opdrachtnemer heeft het recht om de tarieven te verhogen. Voor een lopende opdracht blijven de tarieven zoals geoffreerd gelden. Het herroepingsrecht (binnen 14 dagen mogen afzien van de aankoop) is niet van toepassing op de taaldiensten van Voloptaal aangezien de diensten maatwerk zijn.

Artikel 8          Intellectueel eigendom en doeleinden
Het auteursrecht van de opdracht blijft altijd bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever is vrij het resultaat van de opdracht voor eigen gebruik te benutten. De opdrachtgever is niet gerechtigd om het resultaat van de opdracht buiten de omschreven kaders in de offerte te gebruiken, te wijzigen, te geven of te verkopen aan een derde partij.

De opdrachtgever dient het resultaat van de opdracht te gebruiken zoals oorspronkelijk bedoeld. Alleen in onderling overleg en wanneer schriftelijk bevestigd door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer mag hiervan afgeweken worden.

Haelen, maart 2021